Сфери на дейност

 • Вещно право;
 • Облигационно право;
 • Търговско право. Обезпечения
 • Право на интелектуалната собственост;
 • Застрахователно право;
 • Потребителско право;
 • Семейно и наследствено право;
 • Гражданско право и процес. Изпълнителен процес – заповедно и изпълнително производство.
 • Трудово право;
 • Административно право и процес;
 • Наказателно право.