Услуги

 Представителство

 • Представителство пред всички български съдебни и арбитражни органи, администрация и особени юрисдикции;
 • Водене на съдебни дела и процесуално представителство;
 • Участие в преговори за извънсъдебно решаване на спорове.
 • Процесуално представителство в производството по принудително изпълнение – пред съдебни изпълнители, Централен регистър на особените залози и др.
 • Реализация на предоставени обезпечения.

Търговско право

 • Подготовка и консултации с оглед пълноценна защита на интересите на клиента по всички видове търговски договори и сделки.
 • Съдействие при учредяване и регистрация на търговски и граждански дружества.
 • Ликвидация и несъстоятелност.
 • Изготвяне на общи условия на интернет сайтове.
 • Съдействие при подготовка и сключване на договори за цесии.
 • Представителство във връзка със сключването на търговски сделки.
 • Съдействие при участие в публични търгове.
 • Съдействие при преговори с кредитори и длъжници.

Несъстоятелност

 • Консултантска дейност по отношение правните аспекти в производството по несъстоятелност. Съдействие при подготовка на молби за откриване на производство по несъстоятелност; молби за предявяване на вземания; подготовка на възражения срещу списъци на приети и неприети вземания. Юридически мониторинг на финансово нестабилн дружества;
 • ​Подготовка и консултации по оздравителни планове, осребряване на активи; Защита на местни и чуждестранни кредитори в производството.

Облигационно право

 • Съдействие при изготвяне и сключване на различни видове договори, в т. ч. и консултации относно вариантите за уреждане на конкретни взаимоотношения.
 • Представителство пред нотариуси, съд и държавни институции във връзка с договорите

Граждански и изпълнителен процес

 • Процесуално представителство в искови граждански производства.
 • Представителство пред арбитраж. Цялостно правно съдействие при събиране на вземания.
 • Представителство по заповедни и изпълнителни дела.
 • Защита на длъжника в производства по принудително изпълнение. Подготовка на заявления за издаване на заповед за изпълнение.
 • Представителство в производство по обезпечение на бъдещ иск.
 • Цялостно съдействие във връзка с публични продан.

И още …

Вещно право и сделки с недвижими имоти

Интелектуална собственост – защита на авторско и сродните му права, регистрация на търговски марки, съдействие за сключване на лицензионни договори;

Потребителско право – правна защита и съдействие при нелоялни търговски практики, представителство в рекламационни производства;

Застрахователно право – консултации и представителство пред съда и пред застрахователя;

Семейно и наследствено право – представителство, консултации, изготвяне на брачни договори;

Трудово право

Административно право и процес и консултации във връзка с обществени поръчки;

GDPR
Защита на личните данни

Адвокатско съдружие „Радослав Тонев и съдружници“ предлага консултации в областта на защитата на личните данни в съответствие с новата европейска регулация, в няколко насоки:

1. Правен анализ и оценка на текущото ниво на съответствие на процесите в организацията към изискванията на GDРR. Критериите за оценка са изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. Конкретните анализи и оценки са в областта на:

 • Организацията и отчетността при обработката и използването на лични данни;
 • Нивата на защита на данните;
 • Ред и възможности за упражняване правата на субекта на данните;
 • Механизмите за известяване при нарушение сигурността на данните;
 • Действията при международни трансфери на данни;
 • Ролите и отговорностите по защита на данните;
 • Общото ниво на съответствие с GDРR.

Въз основа на извършения правен анализ се изготвят заключение относно нивото на съответствие на защита на личните данни в организацията и препоръки относно подобряване/ повишаване нивото на съответствие.

2. Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR

На база на извършения анализ за оценка на текущото ниво на съответствие, съществува възможност екипът ни да изготви за Вас пакет от правила и процедури, които да способстват Вашата организация да подобри нивото си на съответствие с GDPR и които да бъдат внедрени.

Съдействие при внедряване на правилата и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с регламента.

Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време (отчетен период) се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на клиента правни услуги, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми, в рамките на подписан срочен договор за абонамент. Обслужването включва консултиране по всички правни въпроси, цялостно и детайлно запознаване с дейността на фирмата с цел вземане на бързи и адекватни решения, а именно:

 • Предоставяне на писмени и устни становища по всички правни въпроси, които интересуват фирмата.
 • Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс.
 • Съставяне и проверка на търговски договори, както и съставяне на общи условия, рамкови споразумения, анекси и др.
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение
 • Образуване и водене на съдебни производства за защита интересите на дружеството.
 • Провеждане на заповедни производства и изпълнителни дела за събиране на вземания на клиентите.
 • Изготвяне на необходимите документи и вписване на промени по партидата на търговците в търговския регистър, подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), както и за заседанията на съвета на директорите.